You are currently browsing the tag archive for the ‘Partier’ tag.

Stopp Datalagringsdirektivet, organisasjonen som skal lede kampen mot datalagringsdirektivet i Norge, ble nylig stiftet. Dette er en bred allianse som tar fatt på jobben med å hindre at Norge får enda en lov som setter til sides personvernet for å la effektiviteten og frykten styre.

Et farget landskap
Oppslutningen mot datalagringsdirektivet streker seg fra Rødt til Frp, den forener bevegelsene for og mot EU og en rekke organisasjoner. En historisk bred allianse i det politiske landskapet har begitt seg ut på en lang og krevende ferd preget av store utfordringer: Høyre og Arbeiderpartiet.

Sosialister, konservative og liberalere vil alltid bruke tid på å forklare hvorfor akkurat den respektive ideologi naturlig har falt ned på et nei til datalagringsdirektivet. Men løsningen på å vinne kampen er ikke å sette i gang konkurranse mellom meningsfellene, men å få frem de beste argumentene som skal gjøre oss større og sikre oss gjennomslag. Det kan være en utfordring for politikere, men det er det ansvaret alle som støtter Stopp Datalagringsdirektivet har tatt på seg.

En grunnleggende menneskerettighet
Det kan ikke være med forundring at en representanter fra Rødt til Frp kan se på hverandre å innse at de er enige. Det er som regel stor enighet om saker som er nedfelt i Verdenserklæringen om Menneskerettigheter og den Europeiske Menneskerettighetserklæringen.

For det er her samfunnet møtes i saken om datalagringsdirektivet. Dette handler om retten til at verken det offentlige eller private skal blande seg inn folks privatliv. Det er her også politikere fra Ap, KrF og Høyre må møte hverandre; i forhold til norske borgeres grunnleggende menneskerettigheter. Ikke hvorvidt man skal slå seg sammen med sosialister eller liberalister. Det blir en avsporing.

Hvorfor?
Dette er en levende debatt full av motargumenter over hele Europa. Partier og regjeringer har gått i mot direktivet på tross av at konsekvensene har vært usikre. Det bør også ja – partiene Høyre og Ap ta med seg. Vår tilgang til det indre markede er veldig viktig, men dette handler om den grunnleggende retten til et privatliv. Det har andre europeere utfordret og det kan også vi gjøre.

Tyskland er et av landene som har satt ut i live direktivet og evaluert det. Evalueringen viser at tiltaket som datalagringsdirektivet vil få svært marginale følger for oppklaringsprosenten av kriminalitet. Det kom frem at trafikkdata ville føre til en økning i oppklaring på mellom 0,002 og 0,006 prosent.

Skal vi gå inn i historiebøkene som de som var villige til å ofre personvernet uten å klart og tydelig se hvorfor, men med en tindrende klar forståelse av hvilke grenser som flyttes og hvilket samfunn som utvikles. Overvåkningssamfunnet!

Ap har på sett og vis tatt sitt standpunkt i regjeringserklæringen, men der holdes også døren åpen for at det er de gode argumenter som skal vinne. Så selv om Jens Stoltenberg, Helga Pedersen og Knut Storberget har startet fanklubb for direktivet må det være mulig for andre representanter fra Ap å se på motargumentene.

Alle stortingsrepresentanter bør stille seg spørsmålene: hvorfor skal deres kontakt med velgerne deres bli lagret, hvorfor skal samtaler mellom en journalist og intervjuobjekt lagres, hvorfor skal kontakten mellom en advokat og klienten lagre? Dette er essensen i konsekvensene, og helt uhørt at skal finne sted i et liberalt demokrati.

Det er noen gode grunner til å velge Sp. Blant annet vil de bevare grønne lunger i byområder, slik som Venstre. Men det finnes langt flere grunner til å velge Venstre fremfor SP. Her kommer 10 av dem:

1. Senterpartiet vil si opp EØS-avtalen. Hvordan skal vi da sikre gjensidig handel med våre handelspartnere? Nye avtaler vil stille Norge langt dårligere enn dagens, som ble fremforhandlet sammen med Sverige, Finland, Østerrike m.fl. Vi har et mye dårligere forhandlingsutgangspunkt nå. Venstre er grunnleggende positive til det Europeisk samarbeidet som har sikret fred og velstand i Europa etter krigen.

2. Senterpartiet vil fjerne formueskatten, men bare på traktorer. Venstre vil fjerne formueskatten for alle. Denne norske særskatten rammer små og mellomstore bedrifter, minstepensjonister og selvstendig næringsdrivende hardt.

3. Senterpartiet vil øke subsidiene av norsk landbruk dramatisk. Venstre vil heller modernisere norsk landbruk og satse på nisjeprodukter, økologisk mat og opplevelsesturisme.

4. Senterpartiet vil ikke gi lesbiske rett til assistert befruktning. Venstre er for en felles ekteskapslov og for likebehandling av homofile og heterofile.

5. Senterpartiet vil gjenopplive blasfemiparagrafen. Venstre er grunnleggende tilhengere av ytringsfrihet.

6. Senterpartiet vil utrydde all ulv og bjørn. Venstre vil bevare de få gjenværende norske rovdyrstammene som en viktig del av norsk fauna.

7. Senterpartiet vil fortsette å subsidiere norsk pelsdyrsoppdrett. Dette er dyreplageri. Pr. i dag ligger subsidiene på over 40 millioner kroner årlig. Venstre mener at dyr har grunnleggende rettigheter og vil fjerne næringen i 2012 dersom de ikke tilfredsstiller krav til et radikalt bedre dyrevelferdshold. Dette vil i praksis si at hele næringen må legges ned med mindre den revolusjoneres i en dyrevennlig retning.

8. Senterpartiet jobber for høye tollmurer og norske særinteresser i en ny WTO-avtale. Venstre mener økt handel er en viktig del av en bedre fremtid for mange u-land. Da kan ikke norske særinteresser stoppe en ny og mer rettferdig handelsavtale som vil skape langsiktig vekst i fattige land.

9. Senterpartiet er sterke motstandere mot kommunesammenslåing. Venstre vil ha en kommunereform for å sikre sterke kommuner som kan gi mer desentralisering av makt og tilby mer forebygging og velferdstjenester i folks hjemkommune.

10. Senterpartiet er et særinteresseparti. Venstre er liberale. Les mer om hva det vil si å være liberal her.

Denne bloggposten er del 3 i en serie av 10 gode grunner til å velge Venstre fremfor de andre partiene. I morgen: Kristelig Folkeparti. Stay tuned!

Det finnes noen gode grunner til å stemme AP. I likhet med Venstre har AP vært pådrivere for en kjønnsnøytral ekteskapslov, og sosialdemokratene fortjener ros for at de sammen med SV, SP, Venstre og Høyre sikret dette. Men alle som bryr seg om liberale verdier har enda flere grunner til å velge Venstre fremfor AP. Her kommer 10 av dem.

1. Arbeiderpartiet er et av de minst miljøvennlige partiene i Norge. De kastet Venstres siste miljøvernminister og resten av Bondevik I-regjeringen på gasskraftsaken i 2000. Denne regjeringen er fremdeles den første regjering i verdenshistorien som har gått av på en miljøsak. I denne regjeringen har AP slått ny norgesrekord i utdeling av oljelisenser. De er uklare om oljeaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen. Venstre har stilt ultimatum mot slik oljeaktivitet.

2. Arbeiderpartiet samarbeider nært med LO. AP får mange millioner kroner fra LO, som igjen får posisjoner i AP og politikk satt i system. Dette er udemokratisk fordi langt ifra alle LO-medlemmer stemmer AP. Mange stemmer til og med FrP. Venstre er uavhengig av særinteresser og jobber for et godt samfunn for alle borgere. Venstre er et sterkt talerør for enkeltmennesker som ikke bare de har store organisasjoner eller ressurser i ryggen.

3. Arbeiderpartiet vil beholde formueskatten. Venstre vil fjerne en uheldig norsk særskatt som rammer små og mellomstore bedrifter, minstepensjonister og selvstendig næringsdrivende hardt. Les mer her, her og her.

4. Arbeiderpartiet har strammet inn norsk asylpolitikk. Venstre vil føre en human asyl- og innvandringspolitikk, og ikke minst sikre grunnleggende rettigheter for mindreårige asylbarn. Les mer her.

5. Arbeiderpartiet har innført hvileskjær i høyere utdanning. Venstre vil satse på kunnskap og forskning for å bygge kunnskapssamfunnet. Det er ingen partier som prioriterer kunnskap høyere enn Venstre, enten det gjelder penger eller mangfold til utdanning og forskning. NHOs organisasjon for kunnskaps- og teknologibedrifter – Abelia – har hele to ganger dette året kåret Venstres kunnskapspolitikk til den beste i landet.

6. Arbeiderpartiet er tilhengere av statskirken. Venstre vil skille stat og kirke for å sikre en sekulær og livssynnøytral stat. Det bør helt og holdent være opp til den enkelte å bestemme hvilke religioner han eller hun skal forholde seg til. Det er noe grunnleggende galt med en stat der Trond Giske har vetorett ved utnevnelse av ledere for religiøse trossamfunn.

7. Arbeiderpartiet vil gjøre størstedelen av klimagassutslipp gjennom å kjøpe klimakvoter. Hvis alle gjør dette, vil kvotemarkedet ødelegges. Venstre mener at verdens rikeste land har en moralsk plikt til å vise hvordan man kan bygge et lavutslippssamfunn. Hvis vi ikke gjør det, hvem skal da gjøre det?

8. Arbeiderpartiet vil ha statlig leggetid kl. 02 gjennom reguleringer i alkoholloven. Venstre mener at dette er noe kommunene bør bestemme selv. Hvorfor skal en Oslo-velger bestemme når en som bor i Alta skal hjem fra byen?

9. Arbeiderpartiet vil bruke flere titalls milliarder på at staten skal kjøpe seg opp i norske bedrifter. Venstre vil heller gi fornuftige skattelettelser til næringslivet, slik at det klarer seg på egenhånd. Det er uryddig og urettferdig at staten eier for mange bedrifter. Venstre mener at staten eier nok på Oslo Børs og vil heller at vi skal selge oss ned.

10. Arbeiderpartiet er sosialdemokrater. Venstre er liberale. Les mer om forskjellen her.

Denne bloggposten er første del i serien av 10 gode grunner til å velge Venstre fremfor de andre partiene. I morgen: Senterpartiet. Stay tuned!

Det finnes noen gode grunner til å stemme SV. I likhet med Venstre har SV et sterkt miljøengasjement, en human og rettferdig asylpolitikk og de bryr seg om samfunnets verst stilte. Men for alle som bryr seg om disse sakene er det enda flere grunner til å velge Venstre fremfor SV. Her kommer 10 av dem.

1. SV er mot norsk deltagelse i Afghanistan. Venstre mener at verdenssamfunnet og NATOs tilstedeværelse i Afghanistan er utrolig viktig for å sikre demokrati og menneskerettigheter. To millioner afghanske jenter får nå mulighet til å ta utdannelse, det ville aldri skjedd om ikke vi hadde vært der.sponis

2. SV er mot EØS-avtalen. Venstre er grunnleggende positiv til de fire friheter som EUs felles marked bygger på. EØS-avtalen har vært utrolig viktig for norske bedrifter som eksporterer til Europa og også for ferierende nordmenn.

3. SV er mot NATO, som i over 60 år har sikret fred i Norge og nå bidrar til fredsbevarende operasjoner i Afghanistan og Kosovo.

4. SV er mot markedsøkonomien. Venstre er for en velfungerende liberal markedsøkonomi, som har vært nøkkelen til den fantastiske veksten vi har opplevd i dette landet etter krigen.

5. SV vil ikke redusere antall kommuner. Venstre mener det er helt nødvendig å gjøre en kommunereform for å kunne fortsette å opprettholde velferdssamfunnet og kunne tilby flere helsetjenester i kommunen.

6. SV vil fjerne statsstøtten til alle religiøse trossamfunn som ikke vil ansette homofile. Venstre vil ikke forby alt vi ikke liker. Det er viktig at religion fortsetter å være et privat anliggende.

7. SV vil legge ned Steinerskoler og andre friskoler. Venstre mener det er positivt med mangfold og at det finnes private alternativer til den offentlige skolen. Hvis foreldre ønsker å sende barna sine på friskoler må det være finansiert av det offentlige, slik at det ikke blir rikmannsskoler.

8. SV vil øke skattetrykket. Venstre vil skifte fra rød til grønn skatt. Det blir dyrere å forurense, men vi vil fjerne formueskatten, arveavgiften og kutte i inntektsskatten (gjennom å øke bunnfradraget).

9. SV vil at alle automatisk skal være organdonor. Venstre mener at din kropp ikke tilhører staten. Det er positivt om flere vil være organdonorer, men det bør skje frivillig.

10. SV er sosialister. Venstre er liberale. Sosialismen hører hjemme i historiebøkene – og bare der, som skrekkeksempel. Sosialismen har aldri vært vellykket, og vil heller aldri være det. Venstre er et liberalt parti som forstår at verdier må skapes før de kan deles.

Valget denne høsten fremstår gjennom mediene mer og mer som et forenklet spill enn et deltakende demokrati med flerpartiløsning. Når det kun er Jens og Jensen som skal gå igjen i alle kanaler til det kjedsomlige fremstår det som det er det eneste demokratiet har å by på. Ingen av partiene vil få femti prosent alene, og den  eneste måten de kan sikre seg makt på er å gå i regjering sammen. Et alternativ som sikkert ligger litt lengre frem i tid…

Regjering
I de 7 rødgrå punktene som regjeringen lanserte i starten av valgkampen legger de opp til å fortsette med det samme i ny utgave. De vil fornye bredbåndene de har lagt de siste årene og legge nye asfalt på gamle veier. Hva med visjoner og grep? Nå har vi vært gjennom en krise og sett hvor fort hverdagen kan endre seg og hvor viktig det er med en sunn og forutsigbar økonomi. Frister det ikke andre enn Venstre til å legge til rette for fremtidens generasjoner, miljøet og morgendagens bedrifter? Jo dette mener jeg frister en borgerlig regjering av Venstre, Høyre og Krf.

Det finnes flere alternativer enn Jens og Jensen selv om de forsøker å fremstille det som det ikke eksisterer. Trond Giske hevdet i NRKs Politisk kvarter(06.08) at erfaring viser at borgerlig stortingsflertall fører til borgerlig regjering for å skremme Venstres velger til å tro at det blir en stemme på FrP. For det første er det klar at det kan være vanskelig å forstå for en statsråd som slår ring om det ytterliggående partiet SV i regjering at andre kan ha problemer med å finne sammen med ytterliggående partier. Men Venstre vil stå for sitt nei til å gå i regjering med FrP fordi vi ønsker en borgerlig politikk, en stabil økonomi og god fremtidsrettet og miljøvennelig politikk. I tillegg skal vi ikke glemme at de 16 årene fra valget i 1985 til valget i 2001 var det borgerlig flertall på Stortinget, men Arbeiderpartiet hadde regjeringa i 12 av dem.
venstre
Erfaring og avstand
Først og fremst er det en innstilling og ansvarlighet for borgerlig økonomisk politikk som er helt fraværende hos FrP. Dette vil skape mer kaos en styring. Noe borgere i Norge har fått mer enn nok erfaring med under dagens regjering. Også er det selvsagt en politisk avstand som er alt for stor. Venstres politikk i forhold til klima, det flerkulturelle Norge og  kultur, som er viktige områder for Venstre, står ikke i samsvarer med FrPs syn i det hele tatt.

Når vi ser hvor mye SV sliter med å få gjennomslag for sin klimapolitikk ovenfor et AP, som underlig har forstått at det foregår klimaendringer, er det galskap å påstå at Venstre ikke mener seriøst at vi ikke kan samarbeide med et FrP som ikke tror på klimaendringene en gang.

Denne valgkampen har mer å by på en Jens og Jensen. Det finnes flere farger enn rødt og blått. Det er ikke valget mellom skattelette og fellesskap. Det er ikke slik at et valg i Norge er et valg mellom en norsk velferdsmodell og amerikanske løsninger. Det virker som sosialdemokrater litt for lett glemmer at det faktisk var en borgerlig regjering som innførte folketrygden. Her må statsministeren og finansministeren rulle inn tunga og begynne å forholde seg til virkeligheten og realitetene i en valgkamp. Vi trenger ikke å fordumme saker for velgere. Det er på tide valgkampen begynner å forholde seg til det en valgkamp er; valg til stortinget på det partiet man mener er det beste, ikke et valg på regjeringsalternativer.

I dag har Nei til EU kommet med sin blekke om hva alle potensielle stortingsrepresentanter mener om en rekke EU-spørsmål. Personlig synes jeg ikke noe særlig om at det ikke er et ja – flertall(selv om jeg digger at Lars Sponheim har snudd med noen forbehold), men finner andre saker i informasjonen interessant.

Det gjelder datalagringsdirektivet. For meg er det et stort problem at flere av kandidatene ikke vet hva de vil gjøre med datalagringsdirektivet. Jens Stoltenberg har ikke svart og gir derfor ikke et svar til folket om hvilken vei han ønsker å lede folket. Siv Jensen har derimot svart, men er av de som stiller seg i køen for vet ikke. To av landets ledene politikere nekter å svare på hvordan de vil forvalte folks privatliv de neste årene. Dette er fullstendig uholdbart! Her må det komme klare svar før 14. September!

Denne sommeren har det gått en omfattende bloggstafett over hele landet mot datalagringsdirektivet. Deltakerne krever at regjeringen sier nei. Til nå har over 130 deltatt.

Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Etter EMK artikkel 8 er personvern ansett som en menneskerettighet. Det er trist å registrere at flere av kandidatene ikke vet hvordan de har tenkt å ta stilling til dette.

Jeg har selv kjempet mot datalagringsdirektivet i mange år. Unge Venstre vedtok en uttalelse mot direktivet alt i 2006. Lenge før debatten kom til Norge. Gjennom EØS-avtalen har Norge en reservasjonsrett. Denne har aldri før blitt brukt, men så har man heller aldri stått overfor et direktiv som representerer en så stor trussel mot demokratiets grunnleggende verdier som det datalagringsdirektivet gjør.

Jeg mener at dette direktivet griper så fundamentalt inn i privatlivet til folk at her må man sette foten ned. Venstre er klar til å sette ned foten.

Hva vil dere gjøre, Jens og Siv?

I dag gjør Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti det klart i DN at en norsk EU-søknad vil være utelukket med en fortsatt rødgrønn regjering de neste fire årene.

For meg blir det veldig spesielt å sette til side hele spørsmålet om EU i en periode hvor det vil skje dramatiske endringer ved EØS-avtalen som befolkningen og politikere må debattere. Store utfordringer knyttet til klima og energi, et eventuelt medlemskap for Island og fiskeriavtale. Man kan ikke legge ned veto mot debatt.
vote

Det er trist at SP og SV vil tviholde på en husmannskontrakt fremfor å debattere hva som gir nordmenn innflytelse og et bedre demokrati. EU har forandret seg siden 1994, og vi bli færre medlemmer knyttet til EØS-avtalen. Her bør selv SV og SP være villige til å ta debatten fremfor å gjøre et forsøk på plassere resten av Europa nederst i en låst skuff i regjeringskvartalet.

Siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994 har om lag 5300 EU-regler blitt gjort til norsk lov. Over 80 % av EUs direktiver gjelder i Norge, og 1 av 6 norske lover stammer fra EU. Hadde Norge blitt medlem av EU i dag vil jeg kalle det vår tids demokratireform med tanke på alt det lovverket som vi i dag må sluke rått og hvor vi med et medlemskap faktisk vil være med å bestemme når avgjørelser taes.

Vi kommer ikke utenom at vi i dag sitter på sidelinja når andre debattere og avgjør vår fremtid. Norge må møte fremtidens utfordringer sammen med våre naboland gjennom samarbeid og forpliktende avtaler. Ikke fortsette dagens alengangen.

De siste dagene er det mange som har kritisert EU-valget for å ha for lav oppslutning og dermed et demokratisk underskudd. Jeg er skuffet over at valgdeltakelsen har gått ned i valget til Europaparlamentet, men er glad for å se at deltakelsen går opp i våre naboland Danmark og Sverige. Jeg tror også at flere og flere i Norge er opptatt av hva som skjer når vi ser på de heftige debattene enkelte direktiv har skapt i Norge.

Vi har sett det på tjenestedirektivet og datalagringsdirektivet at det ikke er en fordel å komme på banen flere år etter at folkevalgte fra hele Europa har bestemt politikken. Vi klager på at vi ikke deltar i de debattene, hvor politikk som angår oss, blir vedtatt. Da blir jeg rett og slett oppgitt av å lese hva Navarsete og Høybråten klarer å lire av seg som kommentarer.

Senterpartiets leder kritiserer deltakelsen i valget med fokus på demokrati. For en gangs skyld er jeg enog med lederen for Senterpartiet, og det er et trist at deltakelsen ikke nådde mer en 43%. Men samtidig blir jeg litt matt av at svaret hennes er å være en garantist mot at Norge skal være med på den demokratiske prosessen som tross alt resten av EU-landene har vært gjennom den siste uken.

I praksis skryter hun av å være garantist mot at en stor del av norsk politikk ikke skal behandles av oss selv, men reguleres av en handelsavtale. Som Støre i dag melder at skal evalueres. Det er ikke en garanti jeg ville skrytt så høyt av! Er det slik Navarsete at du ønsker å melde Norge ut av EU, eller vil du fortsette å akseptere at Norge er EUs sofavelgere?

Også leder i KrF, Dagfinn Høybråten, har slått seg løs i kritikken av valget til Europaparlamentet i sin blogg her på TV2. Jeg er enig med Høybråten at det er en bekymring når valgdeltakelsen i et demokratsk valg kun når 43 %, men er nok ikke enig i at dette utelukkende er EU som system sin feil.

Gang på gang opplever vi at mange av valgene til EU ofte blir preget av utløp for frustrasjon over nasjonale politikere, litt på samme måte som vi i lokale valg kan bli straffet for hva nasjonale politikere har sakt og gjort. Dette burde Høybråten ha fått med seg. Men dette er en del av å ha åpne demokrati hvor folk kan bestemme selv. Jeg kan ikke tro at Høybråten ønsker å nekte enkelte å stille liste til valget, eller virkelig vil svekke et folkevalgt parlament for makt?

For meg handler EU om 27 land som har funnet sammen for å levere løsninger på utfordringer som er grensesprengende, og løsninger for å sikre at vi alle kan studere, jobbe, reise og handle over grensene. Dette handle rom å gi folk muligheten, og finner svar på problemer. Sammen.

Vi kan være i mot hva enkelte av innbyggerne EU velger, og som liberaler kan ikke jeg begripe hvordan innbyggerne tror at det er mange av de som er valgt inn som vil kunne finne svar på utfordringene EU står ovenfor. Men det samme ser vi i Norge. Det er ikke i alle valg man er like glad for resultatene.

Verden blir ikke noe bedre enn hva man gjør den til selv tenker jeg ofte. Realitetene er at det er vi som har sittet på sidelinjen de siste dagene og observerer millioner av EU-borgere gå til stemmeurnene for å bestemme vår hverdag. Med dette bidrar vi til EUs mye omtalte demokratiunderskudd, og kan erklære oss som Europas sofavelgere…

Jeg er så dritt lei av at rusavhengige kun omtales som et ordensproblem av FrP og regjeringen. Rusavhengighet er en sykdom og et sosialt problem som må møtes med sosialpolitiske virkemidler.

Jeg er enige om at rusavhengige ikke hører hjemme på gata, men har liten tro på at det er et liv bak fengselsdører som er svaret for de fleste. Løsningen ligger i å bekjempe behandlingskøer og tilby alle former for anerkjent behandling samt velferdstilbud parallelt med behandlingen og oppfølging i etterkant. Jeg forstår godt at dette ikke er enkelt, men mener det er likevel tvingende nødvendig.

Venstres sikret pasientrettigheter for rusavhengige under forrige regjering. Under dagens regjeringen har vi ikke sett stort til annet en politiaksjoner og høyttenkning fra helseministeren. Dette holder ikke! Vi er på overtid for å gjøre noe for de svakeste i samfunnet.

Tiden er inne for et regjeringsskifte. Her er punkter fra Venstres program i forhold til rusavhengiges behov:

• Etablere flere behandlingsplasser og bedre ettervernstilbud for rusavhengige.

• Etablere flere akuttavrusningsplasser.

• Tilby poliklinisk behandling eller langtidsplass innen 24 timer etter akuttavrusning.

• At flere rusavhengige blir dømt til behandling i stedet for fengsel når de begår kriminelle handlinger.

• At rusavhengige får tilstrekkelig bolig- og rehabiliteringstilbud utenfor rusmiljøer.

• At det åpnes for å bruke flere legemidler enn metadon og Subutex i behandlingen.

• At fastleger kan gi substitusjonsbehandling for sine pasienter uten å måtte søke via NAV.

• At aldersgrensen for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) fjernes, men kriterier for inntak og utskrivning skal vurderes individuelt.

• Innføre et prøveprosjekt med heroinassistert behandling for de aller tyngste brukerne som ikke har hatt nytte av annen medikamentell behandling.

Heroin

I går kunne VG melde hva Fremskrittspartiet lover å gjennomføre hvis de kommer i regjering. Sandberg lover et helt nytt sett med regler for ny landsmenn. Dette kommer fra partiet som ellers snakker høyt om at det ikke skal være særregler for noen og ikke for andre. Det er tydeligvis ikke så viktig når det kommer til våre nye landsmenn for FrP.

Fremskrittpartiet viser igjen sin brutale og umenneskelige politikk ovenfor mennesker som trenger en nødhavn, og mennesker som tilfører Norge verdiskapning og kultur.

Det er ikke et stort flertall der ute som mener kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er riktig, slik FrP prøver å fremstille det som. Dette er overgrep de aller aller fleste ser på som forkastelige. Men å fremstille dette som handlinger som automatisk følger en person med annen hudfarge og annet navn enn Ola Nordmann blir bare fordummende i debatten.

Oslo FrP fikk gjennomslag for å forby hijab i skolen, og tillegg skal de kaste ut foreldre som ikke forholder seg til det. Her bommer FrP så tydelig på tiltak i forhold til hva som er reele utfordringer. Det er ikke instrukser om hva jenter skal kle seg i som  skaper et samfunn med respekt for landets lover. Det er kunnskap og respekt for hverandre som sikrer at alle i Norge tar sine frie valg!

Det er underlig hvordan FrP, som hevder å være et liberalistisk parti, gang på gang så tydelig viser at de ikke har tro på mennesker med en annen hudfarge, etnisk bakgrunn og ikke heter Ola Nordmann.

FrP skal innføre en fem års prøveperiode hvor alle med lovlig opphold, men som ikke følger norske lover, normer og regler skal sendes tilbake til hjemlandet. Det er tragisk nok at man ikke vil ta i mot asylsøkere, som er en internasjonal forpliktelser, men man vil sende alle gjennom et tilpasningsprogram om blant annet norske normer. Hva er å følge norske normer? At man går i kirken på søndager, og spiser kjøttkaker til middag? Er det dugnadsånden som nye landsmenn skal på trening for å forstå?

FrPs forslag henger ikke på greip i forhold til internasjonale forpliktelser og grunnleggende menneskerettigheter, og viser at FrP er mer opptatt av å stå alene i debatten enn å faktisk tilføre den noen! FrPs lover og lovnadder er triste, tragiske, brutale og hører ikke hjemme i den reele debatten i Norge.

Mine twitteroppdateringer

januar 2023
M T O T F L S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031