You are currently browsing the tag archive for the ‘LM’ tag.

Venstre sa farvel til sitt standpunkt om nei til EU og ja til fredsprosjektet EU som i dag binder sammen hva man trodde var uforsonlige parter. Landsmøtet slo enstemmig fast at Venstre er grunnleggende positiv til EU som en arena for samarbeid, freds- og demokratibygging over landegrensene i Europa.

Lars Sponheim kom endelig ut av skapet og stod fram som moderat EU-tilhenger. Dette skjer ikke så ofte i norsk politikk at sentrale røster står frem og har komet frem til et nytt ståsted i EU-saken. Dette er et eksempel til etterfølgelse for mange og kan bidra til at debatten får opp nyanser som vi ikke ser i dag.

Enstemmig ble det vedtatt: Den Europeiske Union (EU) er Norges viktigste handelspartner, og en sterkere integrasjon mot EU vil være positivt for norsk og europeisk næringsliv, handel og utvikling. Med fri bevegelse over landegrensene øker også forståelse, toleranse og mangfold. ”De fire friheter” som EUs økonomiske samarbeid bygger på, er på denne måten et viktig fundament for fred og demokrati.

Internasjonalt samarbeid må alltid balanseres mot prinsippet om at avgjørelser skal tas nærmest de borgerne avgjørelsene gjelder. Venstre er grunnleggende positiv til EU som en arena for samarbeid, freds- og demokratibygging over landegrensene i Europa, men mener EU i dag driver detaljregulering på mange områder som bør avgjøres lokalt og nasjonalt. Eksempelvis bør mye av landbruks- og regionalpolitikken flyttes nærmere borgerne, og tilpasses lokale behov og forutsetninger.

Det som var problemet for mange under søndagens votering var om vi skal si at vi ønsker å sende en søknad i løpet av de neste fire år. Her stemte, dessverre, 114 for at det ikke var aktuelt, men hele 102 for at de ønsket at Norge skal sende en søknad i løpet av de neste fire årene.

Det er klart at Lars Sponheim har rett i at Venstre nå er et ja-parti, men utfordringen blir hva debatten handler om neste gang den kommer opp i Venstre. Jeg tror den kan komme opp langt før noen aner. Da blir det nok mer et spørsmål om fisk enn om fred.

Venstres landsmøtet gikk i dag inn for å åpne for heroinassistert behandling.

Venstre ønsker en rusomsorg som tar utgangspunkt i den enkelte rusavhengige. Det betyr at vi må ha et mangfold av tilbud og oppfølgning. Jeg er veldig stolt over at Venstres landsmøtet i dag åpnet opp for heroinassistert behandling.

Norge ligger på overdosetoppen i Europa. Unge Venstre mener dette synliggjør et stort behov for en nytenkning i rusomsorgen. Heroin på resept kan redder liv, reduserer nyrekruttering og bedrer livssituasjonen til de narkomane der dette er innført, i land som Sveits og Tyskland.

Jeg er stolt av at Venstre nå ønsker å åpne opp for nye virkemidler for å sikre muligheten for tungt avhengige til å få denne behandlingen!

Det var en glede når Lars Sponheim i går erklærte at han har skiftet standpunkt om EU, og sa at dette er et prosjekt han ikke kan avvise.

I dag har vi alt vedtatt en fantasitisk uttalelse om digitale borgerrettigheter. Venstres landsmøte ønsker å videreutvikleVenstres stolte tradisjon innen kampen for borgerettigheter gjennom utviklingenav et politisk rammeverk for digitale medier og digital informasjon.

Utviklingen av internett gir både enormemuligheter for å dele informasjon, og utfordringer med å sikre respekt forprivatlivet. Venstre tar denne utfordringen på alvor og vil kjempe for å beskyttepersonvernet også på nett. Enkeltindividet må kunne kontrollere spredningen avsine egne personopplysninger.

Her er uttalelsen:

Venstre vil sikre digitale borgerrettigheter!

Venstres landsmøte ønsker å videreutvikleVenstres stolte tradisjon innen kampen for borgerettigheter gjennom utviklingenav et politisk rammeverk for digitale medier og digital informasjon. Derfor vilVenstre sikre et sterkt forsvar av grunnleggende rettigheter som påvirkes avnettet og digitalisering av informasjon, som beskyttelse av personopplysninger,ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, pressefrihet, politisk handlingsfrihet ogikke-diskriminering.

Ytringsfrihet er en grunnleggende frihet for et demokrati, og må ogsågjelde på internett. Også på nett må man følge prinsippene om at man må skille mellom detman ikke liker og det man vil forby, og at målet ikke helliger middelet.Nettsensur må derfor ikke forekomme, og nettnøytralitet må beskyttes.

Tilgang til internett blir en stadig viktigereforutsetning for å delta i samfunnet. Venstre mener derfor at hverkenregjeringer eller telekommunikasjonsselskaper må hindre tilgang til internettfor brukere, heller ikke for å straffe dem.

Utviklingen av internett gir både enormemuligheter for å dele informasjon, og utfordringer med å sikre respekt forprivatlivet. Venstre tar denne utfordringen på alvor og vil kjempe for å beskyttepersonvernet også på nett. Enkeltindividet må kunne kontrollere spredningen avsine egne personopplysninger.

Det offentlige håndterer svært mye sensitivpersoninformasjon i helsevesenet. Digitalisering av denne informasjonen ernødvendig, men krever strengere rutiner for å bevare personvernet. Venstrekrever at disse rutinene kommer på plass før det planlagte delingsnettverketfor pasientjournaler kommer på plass.

Venstre vil arbeide for et charter for grunnleggende digitale borgerrettigheter, blantannet basert på disse prinsippene.

Ytringsfrihetpå nett
·     Nettnøytralitet må sikres: nettleverandører må ikke kunne diskriminere data ut fra innhold
·     Internettselskaper må, på samme måte som post- og telefonselskaper, være fri for ansvar i forholdtil dataene som formidles.
·     Ingen borgere skal kunne fratas retten til å ha tilgang på internett
·     Myndigheter skal ikke ha adgang til å filtrere internett, med unntak av overgrepsbilder avbarn

Personvernpå nett
·     Overvåkning av digital informasjon må begrenses strengt, og kreve rettslig kjennelse
·     Hindre at Datalagringsdirektivet blir en del av norsk lov, om nødvendig ved å bruke reservasjonsretteni EØS-avtalen
·     Forhindreat norske borgere blir overvåket på grunn av den svenske FRA-loven
·     Gi brukere av sosiale medier, som Facebook, rett til å permanent få slettetsensitiv personlig informasjon
·      Kun politiet skal ha adgangtil å be internettleverandører om å utlevere informasjon om kundene vedrettslig kjennelse.

Beskyttedigitaliserte personopplysninger i helsevesenet
·     Sørge for at helsepersonells tilgang til private opplysninger er begrenset og sikreranonymitet, gjennom strengere retningslinjer og gradering av informasjonen.
·     Gi pasienten kontroll på omfanget og distribusjonen av registerte opplysninger
·     Tilby utskrift av journalloggen til alle pasienter.