Denne helgen ga Unge Venstres sentralstyre full støtte til Private Barnehagers Landsforbund (PBL) som i morgen går til streik mot den rødgrønne regjeringens nye lovforslag. Det er et lovforslag som vil forskjellsbehandle private og offentlige barnehager. Unge Venstre reagerer på at en regjering legger opp til en forskjellsbehandling.

Det er på tide at regjeringen ser barnets beste fremfor sosialistisk drømmer om at alle barn skal vokse opp i det offentlige.

Forslaget fra regjeringen medfører blant annet at lovbestemmelsen om at barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd (§ 14), blir borte.

Andre konsekvenser er:
–    Klageretten til Fylkesmannen angående tilskudd blir borte. Kun kommunen blir klageinstans.
–    Ingen rett på tilskudd til barnehageplasser etablert etter 1. januar 2011.
–    Alle minimumsgarantier i forhold til offentlig støtte fjernes fra 1. januar 2011.

Stortinget kan ikke gå med på en slik forskjellsbehandling og må gå i mot et et slikt lovforslag. Det er ingen forskning som viser at barn har det bedre i offentlige barnehager enn i private barnehager.

Jeg er overbevist om at private barnehager spiller en viktig rolle for å gi rom for mangfold og nytenkning innenfor barnehager.

Flere private barnehager klarer i dag å drive med overskudd, selv om de bare mottar 85% av det tilskuddet som offentlige barnehager mottar. Dette viser at private barnehager ofte har mye å lære de offentlige barnehagene om hvordan man kan drive barnehager bedre.

Med dette forslaget fra regjeringen er det på høy tid å lovfeste likebehandling av offentlige og private barnehager, og at kommunene overtar all finansiering av barnehager.

Hva mener du er riktig?