Datatilsynet har i sin rapport i 2009 startet rapporten med å presenterer viktige personvernprinsipper. Dette er prinsipper som står sentralt i  oppbyggingen av personvernlovgivningen, og som bygger på et grunnleggende ideal om at den enkelte skal ha bestemmelsesrett over personopplysninger om seg selv.

Jeg synes prinsippene var så gode, og så viktige i vår tid, at jeg gjengir de her:

Saklig begrunnelse
Behandling av personopplysninger skal være saklig begrunnet. Opplysningene
skal samles inn til uttrykkelig angitte og legitime formål, og brukes i overens­
stemmelse med disse.

Frivillig samtykke
Registrering av personopplysninger skal i størst mulig grad være basert på et
frivillig, uttrykkelig og informert samtykke. Opplysninger i offentlige registre
hvor registrering er pliktig, skal være lovhjemlet.

Opplysningsplikt for den behandlingsansvarlige
Ved innhenting av personopplysninger har den enkelte uoppfordret rett til å få
vite om det er frivillig eller obligatorisk å oppgi personopplysningene, hvilket
formål opplysningene skal brukes til, og om de vil bli utlevert til andre.

Rett til innsyn
Den behandlingsansvarlige skal bistå den registrerte med å gi innsyn i hvilke
opplysninger som er lagret, hva de skal brukes til, og hvor de er hentet fra.

Registreringen skal være riktig
Opplysningene som registreres skal være korrekte og ajourførte.

Feilaktige opplysninger skal rettes
Feilaktige personopplysninger skal endres, slettes eller sperres.

Unødvendige opplysninger skal slettes
Overskuddsinformasjon og opplysninger som ikke lenger er nødvendige for
formålet med registreringen, skal slettes.

Informasjonssikkerhet skal ivaretas
Den behandlingsansvarlige skal sørge for tilfredsstillende informasjons­
sikkerhet. Det må kunne dokumenteres at rutiner og tiltak som sikrer person­
opplysningene blir etterlevd i praksis. I det offentlige må risikovurderingene
også omfatte borgernes ulike forutsetninger for å ivareta egen informasjonssik­
kerhet.

Strengere regler ved følsomme opplysninger
Behandling av følsomme personopplysninger er underlagt særlig strenge regler.

Retten til å være anonym
Borgeren har krav på å kunne ferdes anonymt. Når nye teknologiske løsninger
tas i bruk, skal det legges til rette for at det fortsatt finnes muligheter til anonym
ferdsel.

Rett til manuell vurdering
Den registrerte har rett til å få en manuell vurdering av avgjørelser som fullt ut
er basert på automatisk behandling av personopplysninger, dersom avgjørelsen
er av vesentlig betydning for vedkommende.

I dag er det mange utfordringer og kamper å ta for personvernet. Det er umuligå gå i enkelte gater og byer uten at man konstant har kamera rettet mot seg, flere og flere elever får merke overvåkning i skolehverdagen, det er ikke mulig å unngå registering når man henvender seg for helsehjelp eller passerere bomringer, datalagringsdirektivet står for et omfattende overgrep og mye annet.

Hva mener du er situasjonen for personvernet vårt?