You are currently browsing the daily archive for april 25, 2009.

Det var en glede når Lars Sponheim i går erklærte at han har skiftet standpunkt om EU, og sa at dette er et prosjekt han ikke kan avvise.

I dag har vi alt vedtatt en fantasitisk uttalelse om digitale borgerrettigheter. Venstres landsmøte ønsker å videreutvikleVenstres stolte tradisjon innen kampen for borgerettigheter gjennom utviklingenav et politisk rammeverk for digitale medier og digital informasjon.

Utviklingen av internett gir både enormemuligheter for å dele informasjon, og utfordringer med å sikre respekt forprivatlivet. Venstre tar denne utfordringen på alvor og vil kjempe for å beskyttepersonvernet også på nett. Enkeltindividet må kunne kontrollere spredningen avsine egne personopplysninger.

Her er uttalelsen:

Venstre vil sikre digitale borgerrettigheter!

Venstres landsmøte ønsker å videreutvikleVenstres stolte tradisjon innen kampen for borgerettigheter gjennom utviklingenav et politisk rammeverk for digitale medier og digital informasjon. Derfor vilVenstre sikre et sterkt forsvar av grunnleggende rettigheter som påvirkes avnettet og digitalisering av informasjon, som beskyttelse av personopplysninger,ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, pressefrihet, politisk handlingsfrihet ogikke-diskriminering.

Ytringsfrihet er en grunnleggende frihet for et demokrati, og må ogsågjelde på internett. Også på nett må man følge prinsippene om at man må skille mellom detman ikke liker og det man vil forby, og at målet ikke helliger middelet.Nettsensur må derfor ikke forekomme, og nettnøytralitet må beskyttes.

Tilgang til internett blir en stadig viktigereforutsetning for å delta i samfunnet. Venstre mener derfor at hverkenregjeringer eller telekommunikasjonsselskaper må hindre tilgang til internettfor brukere, heller ikke for å straffe dem.

Utviklingen av internett gir både enormemuligheter for å dele informasjon, og utfordringer med å sikre respekt forprivatlivet. Venstre tar denne utfordringen på alvor og vil kjempe for å beskyttepersonvernet også på nett. Enkeltindividet må kunne kontrollere spredningen avsine egne personopplysninger.

Det offentlige håndterer svært mye sensitivpersoninformasjon i helsevesenet. Digitalisering av denne informasjonen ernødvendig, men krever strengere rutiner for å bevare personvernet. Venstrekrever at disse rutinene kommer på plass før det planlagte delingsnettverketfor pasientjournaler kommer på plass.

Venstre vil arbeide for et charter for grunnleggende digitale borgerrettigheter, blantannet basert på disse prinsippene.

Ytringsfrihetpå nett
·     Nettnøytralitet må sikres: nettleverandører må ikke kunne diskriminere data ut fra innhold
·     Internettselskaper må, på samme måte som post- og telefonselskaper, være fri for ansvar i forholdtil dataene som formidles.
·     Ingen borgere skal kunne fratas retten til å ha tilgang på internett
·     Myndigheter skal ikke ha adgang til å filtrere internett, med unntak av overgrepsbilder avbarn

Personvernpå nett
·     Overvåkning av digital informasjon må begrenses strengt, og kreve rettslig kjennelse
·     Hindre at Datalagringsdirektivet blir en del av norsk lov, om nødvendig ved å bruke reservasjonsretteni EØS-avtalen
·     Forhindreat norske borgere blir overvåket på grunn av den svenske FRA-loven
·     Gi brukere av sosiale medier, som Facebook, rett til å permanent få slettetsensitiv personlig informasjon
·      Kun politiet skal ha adgangtil å be internettleverandører om å utlevere informasjon om kundene vedrettslig kjennelse.

Beskyttedigitaliserte personopplysninger i helsevesenet
·     Sørge for at helsepersonells tilgang til private opplysninger er begrenset og sikreranonymitet, gjennom strengere retningslinjer og gradering av informasjonen.
·     Gi pasienten kontroll på omfanget og distribusjonen av registerte opplysninger
·     Tilby utskrift av journalloggen til alle pasienter.